ග්‍රාම නිලධාරී 807හේනමුල්ල

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ - 2012/02/05 දින දීය.

 

01 කොට්ඨාශයේ ඇති ගම් සහ අදාල තොරතුරු

අංකය

ගම්මානයේ නම

නිවාස සංඛ්‍යාව

පවුල් සංඛ්‍යාව

ජන සංඛ්‍යාව

මුලු එකතුව

01

හේනමුල්ල

285

285

493

471

964

02

අමුණවත්ත

62

62

112

107

219

එකතුව

 

347

347

605

578

1183

 

 

 

 

 

 

 

02 මුලු පවුල් සංඛ්‍යාව

වැන්දඹු පුරුෂ පවුල් සංඛ්‍යාව

වැන්දඹු ස්ත්‍රී පවුල් සංඛ්‍යාව

විස්තෘත පවුල් සංඛ්‍යාව

න්‍යෂ්ඨික පවුල් සංඛ්‍යාව

මුලු පවුල් සංඛ්‍යාව

01

47

24

323

347

 

 

03 පවුලක සිටින සාමාජික සංඛ්‍යාව අනුව මුලු පවුල් සංඛ්‍යාව

සාමාජික සංඛ්‍යාව

පවුල් සංඛ්‍යාව

1

08

2

42

3

66

4

103

5

67

6

13

7

11

7 ට වැඩි

37

එකතුව

347

 

 

04 ජාති/ආගම් අනුව ජනගහන ව්‍යාප්තිය

ජාතීන් අනුව ජනගහනය

ආගම අනුව ජනගහනය

සිංහල

දෙමළ

මුස්ලිම්

බර්ගර්

මැලේ

එකතුව

බෞද්ධ

හින්දු

ඉස්ලාම්

කතෝලික

එකතුව

1180

03

0

0

0

1183

1167

0

0

16

1183

 

 

05 ජාති/ආගම් අනුව ජනගහන ව්‍යාප්තිය - පවුල් සංඛ්‍යාව අනුව

ජාතීන් අනුව ජනගහනය

ආගම අනුව ජනගහනය

සිංහල

දෙමළ

මුස්ලිම්

බර්ගර්

මැලේ

එකතුව

බෞද්ධ

හින්දු

ඉස්ලාම්

කතෝලික

එකතුව

345

02

0

0

0

347

337

0

0

10

347

 

 

06 ජනගහන ව්‍යාප්තිය - වයස් කාණ්ඩ අනුව

අවු. 0-05

අවු. 06-18

අවු. 19-35

අවු. 36-60

අවු. 60 ට වැඩි

එකතුව

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

21

27

122

109

157

145

203

198

102

99

605

578

 

 

07 ජනගහන ඝනත්වය (වර්ග කිලෝමීටර් 1 ට ජනගහනය) 591.50

 

 

08 අධ්‍යාපන මට්ටම අනුව ජන සංඛ්‍යාව

අධ්‍යාපන මට්ටම

ජන සංඛ්‍යාව

ජන සංඛ්‍යාව

ප්‍රතිශතය %

1

අවු 5ට අඩු

48

4.05

2

කිසිදා පාසැල් නොගිය

17

1.43

3

ප්‍රාථමික (1-5 වසර)

320

27.04

4

ද්විතීයික (6-11 වසර)

490

41.42

5

සා.පෙළ සමත්

251

21.21

6

උසස් පෙළ සමත්

51

4.31

7

ඩිප්ලෝමාධාරී

0

0

8

උපාධිධාරී

0

0

 

8.1 කලා

6

0.50

 

8.2 විද්‍යා

0

0

 

8.3 වාණිජ

0

0

 

8.4 වෙනත්

0

0

9

පශ්චාත් උපාධිධාරී

0

0

එකතුව

1183

100

 

09 අධ්‍යාපන මට්ටම පදනම්කරගත් සේවා නියුක්තිය

8 ශ්‍රේණිය සමත්

අපොස (උ.පෙ) සමත්

අපොස (උ.පෙ) සමත්

ඩිප්ලෝමාධාරී

උපාධිධාරී

මුලු එකතුව

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

25

40

65

70

30

65

0

0

02

1

122

176

 

 

10 අධ්‍යාපන මට්ටම පදනම්කරගත් සේවා වියුක්තිය

8 ශ්‍රේණිය සමත්

අපොස (උ.පෙ) සමත්

අපොස (උ.පෙ) සමත්

ඩිප්ලෝමාධාරී

උපාධිධාරී

මුලු එකතුව

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

45

70

98

51

35

10

0

0

03

0

181

131

 

 

11 රැකියාවන්ගේ බෙදීයාම ආංශික වශයෙන්

රාජ්‍ය අංශය

පෞද්ගලික අංශය

ස්වයං රැකියා

විදේශ රැකියා

වතුවැඩ/කුලීවැඩ

එකතුව

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

ස්ත්‍රී

පුරුෂ

15

31

64

105

03

03

15

14

0

14

97

167

 

 

12 පුහුණු ශ්‍රමයේ සේවා වියුක්තිය - වෘත්තීය පුහුණුවක් ලබා දැනට රැකියා නොමැති සංඛ්‍යාව

පුහුණු අංශය

සංඛ්‍යාව

1

පරිගණක

7

2

පෙදරේරු

23

3

රියදුරු

18

4

වඩුකාර්මික

01

5

ඉලෙකට්‍රොනික් යන්ත්‍ර අලුත්වැඩියාව

01

6

මැණික් කැපීම

0

7

පෙරපාසැල් ගුරු පුහුණුව

0

8

යතුරු ලියනය

0

9

මැහුම්

15

10

නැටුම්

0

11

ජුකී මැෂින්

0

12

ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී

0

13

ක්‍රීඩා

0

14

ස්වර්ණාභරණ සෑදීම

0

15

වෙළඳාම

25

16

මෝටර් කාර්මික

03

17

සෞඛ්‍ය

16

18

තැපැල්

21

19

රූපලාවන්‍ය

01

20

එම්බ්‍රොයිඩර්

05

21

විදුලි කාර්මික

02

22

මාධ්‍යවේදී

0

23

ස්වයංරැකියා

0

එකතුව

138

 

 

13 පවුලක සාමාන්‍ය ආදායම

මාසික ආදායම

පවුල් සංඛ්‍යාව

1

රු. 0-999

0

1

රු. 1000-1999

17

2

රු. 2000-2999

38

3

රු. 3000-3999

98

4

රු. 4000-4999

101

5

රු. 5000-9999

61

6

රු.10000 සහ ඊට වැඩි

32

එකතුව

342

 

 

14 නිවාස වල ස්වභාවය

ස්ථීර

අර්ධ ස්ථීර

තාවකාලික

එකතුව

340

05

02

347

 

 

15 නිවාස වල අයිතිය

තමාගේම නිවසක් හිමි

කුලියට/බද්දට පදිංචි

අනවසර ඉඩම්වල පදිංචි

රජයේ නිල නිවාස වල පදිංචි

පදිංචියට තමාගේම නිවසක් නැති

එකතුව

337

10*

0

0

10*

347

 

 

16 සනීපාරක්ෂාව

නිවාස සංඛ්‍යාව

පොදු වැසිකිළි භාවිතා කරන නිවාස

වැසිකිළි ඇති නිවාස

වැසිකිළි ඇති නිවාස

ජල මුද්‍රිත

වල

347

0

340

0

07

 

 

17 විදුලිබල පහසුකම්

නිවාස සංඛ්‍යාව

නිවාස

ව්‍යාපාරික ස්ථාන

කර්මාන්ත

විදුලිය සහිත

විදුලිය රහිත

විදුලිය සහිත

විදුලිය රහිත

විදුලිය සහිත

විදුලිය රහිත

347

327

20

09

03

03

0

 

 

18 ජල පහසුකම්

දැනට භාවිතා කරන සංඛ්‍යාව

දැනට භාවිතා නොකරන සංඛ්‍යාව

පානීය ළිං

නළ ළිං

වෙනත් ළිං

ළිං

නළ ළිං

වෙනත් ළිං

327

02

01

 

 

 

 

 

19 සත්ත්ව පාලනය

වර්ගය

ගොවි පවුල් සංඛ්‍යාව

සතුන් සංඛ්‍යාව

කිකිළියන් (බිත්තර දමන)

05

20

කිරිදෙනුන් (එළ ගව)

03

10

එළ ගවයන්

05

14

කිරිදෙනුන් (මී ගව)

03

07

මී ගවයන්

03

07

ඌරන්

01

08

 

 

20 සේවා ස්ථාන

ආයතනය

සංඛ්‍යාව

වඩුමඩු

01

කොන්ක්‍රීට් වැඩ පොල

01

සමූපකාර

01

සිල්ලර කඩ

08

වීමෝල්

02

තේ කඩ

01

ලොන්ඩරි

02

 

 

21 වාහන (පෞද්ගලික)

වාහන වර්ගය

සංඛ්‍යාව

ලොරි

06

බස්

02

ත්‍රීරෝද රථ

25

මෝටර් රථ

12

බැකෝ යන්ත්‍ර

01

වෑන් රථ

07

යතුරු පැදි

62

අත් ට්‍රැක්ටර්

14

ට්‍රක් රථ

02

 

 

 

 

 

 

 

Make a free website with Yola