''දැයට සෙවණ'' ජාතික රුක්රෝපණ වැඩසටහන මෙවරත් අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ  ප්‍රධානත්වයෙන් නොවැම්බර් 15 දින  දියවන්නා ඔය අසබඩ දියත උද්‍යානය අසල දී සුබ මොහොතින්  පැවැත්          වෙන අතර ඊට සමගාමීව කුරුණෑගල හේනමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශයේ දී රුක්රෝපණ  වැඩසටහනක්              ක්‍රියාත්මක කල අතර මෙම වැඩසටහන ග්‍රාම නිලධාරී ආර්.එම්. සම්පත් නිලාක මහතාගේ  මූලිකත්වයෙන්  හා    සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරී ජගත් විතානගමගේ, උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභී නිලධාරීන් හා ප්‍ර‍දේශයේ ජනතාවගේ              සහයෝගයෙන් සාර්ථකව සිදුකරන ලද වගයි.                                                                     

 

Make a free website with Yola