ග්‍රාම නිලධාරී 807හේනමුල්ල

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ - 2012/02/05 දින දීය.

807 හේනමුල්ල ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශයේ ක්‍රියාත්මක රජයේසංවර්ධන ව්‍යාපෘති

 
 

අංකය

ව්‍යාපෘතිය

මූල්‍ය ප්‍රභවය

ඇස්තමේන්තුගත මුදල  රුපියල්

රජයේ දායකත්වය රුපියල්

ශ්‍රම දායකත්වය රුපියල්

නිමි වටිනාකම රුපියල්

වත්මන් ප්‍රගතිය

2009 වර්ෂය

01

හේනමුල්ල දුම්රිය මාර්ගය හරහා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම

ජාතික සවිය ගම නැගුම

200000.00

199926.36

(80%)

49981.59

(20%)

249907.95

වැඩ අවසන්

02

හේනමුල්ල වෙහෙරබැන්ද වෙලමැද  පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම

ජාතික සවිය ගම නැගුම

200000.00

199926.36

(80%)

49981.59

(20%)

249907.95

වැඩ අවසන්

2010 වර්ෂය

03

හේනමුල්ල එක්සත් අවමංගල්‍යාධාර සමිතියට ප්ලාස්ටික් පුටු ලබා ගැනීම

ව.ප.ස.ම.ගරු අසංක නවරත්න මැතිතුමා

පළාත් ආයෝජන

7500.00

7500.00

00.00

7500.00

පුටු ලබා දී ඇත

04

අමුණවත්ත කාන්තා ග්‍රාම සංවර්ධන සමිතියට ප්ලාස්ටික් පුටු ලබා ගැනීම

ව.ප.ස.ම.ගරු අසංක නවරත්න මැතිතුමා

පළාත් ආයෝජන

7500.00

7500.00

00.00

7500.00

පුටු ලබා දී ඇත

05

අමුණවත්ත ගලහිටියාව පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම

ජාතික සවිය ගම නැගුම(විශේෂ ව්‍යාපෘති)

500000.00

499426.85

(80%)

99885.37

(20%)

599312.22

වැඩ අවසන්

2011 වර්ෂය

-

-

-

-

-

-

-

-

2012 වර්ෂය

06

විල්බාව සිට ගලන ප්‍රධාන ඇල මාර්ගයේ පැතිබැම්ම ඉදි කිරීම

ජාතික සවිය ගම නැගුම

1000000.00

978369.27

82076.91

1060446.18

වැඩ අවසන්

2014 වර්ෂය

07

හේනමුල්ල ශ්‍රී මයුරපාද දහම්පාසැලේ සංවර්ධන කටයුතු

බුද්ධශාසන හා ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය (දැයට කිරුළ 2014)

136732.94

100000.00

-

-

වැඩ ආරම්භ කර ඇත

 

HTML Comment Box is loading comments...

Make a free website with Yola