ග්‍රාම නිලධාරී 807හේනමුල්ල

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ - 2012/02/05 දින දීය.

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III පන්තියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය 2012 ගැසට් පත්‍රය PDF

                                                    ආදර්ශ පිළිතුරු පත්‍ර


ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III පන්තියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය ආදර්ශ පිළිතුරු පත්‍රය 2001

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III පන්තියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය ආදර්ශ පිළිතුරු පත්‍රය 2002

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III පන්තියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය ආදර්ශ පිළිතුරු පත්‍රය 2003

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III පන්තියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය ආදර්ශ පිළිතුරු පත්‍රය 2004

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III පන්තියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය ආදර්ශ පිළිතුරු පත්‍රය 2005

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III පන්තියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය ආදර්ශ පිළිතුරු පත්‍රය 2006

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III පන්තියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය ආදර්ශ පිළිතුරු පත්‍රය 2007

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III පන්තියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය ආදර්ශ පිළිතුරු පත්‍රය 2008

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ III පන්තියට බඳවා ගැනීමේ සීමිත තරග විභාගය ආදර්ශ පිළිතුරු පත්‍රය 2009Sampath2009 Unicode Font  බාගත කරගන්න


Sampath2008 True Text Font  බාගත කරගන්න

Deyata Kirula exe rar බාගත කරන්න

DEYATA.mdb rar බාගත කරන්න

DeyataKirula Software Installation Guide  බාගත කරන්න

Data Base Backup කර සකස් කරන අකාරය බාගත කරන්න ඔබේ අදහස් ලියන්න

යොමුකරන්න is loading comments...

Make a free website with Yola